slide.jpg
ghasedak9.jpg
6.jpg
trafficpark4-3.jpg
trafficpark4-1.jpg
slide2.jpg
1.jpg
trafficpark4-2.jpg
Untitled_Panorama4 copy.jpg
Prev Next

قوانین شهر قاصدک ها

ما شهروندان شهر قاصدک ها به این قوانین پایبندیم

چراکه می خواهیم شهر آرزوهای مان را خودمان با مهر بسازیم.

 

قوانین شهر قاصدک ها

ما امانت داران الهی هستیم و کودکان امانت های پروردگار هستند.

در این شهر کسی جریمه نمی شود، تنها به یکدیگر یادآور می شویم.

خطوط سفید حریم های امن شهر ما هستند، به آن ها توجه می کنیم.

پلیس بهترین مرجع و دوست دانش آموزان است.

مسیرهای نزدیک از منزل تا محل کار را از دوچرخه استفاده می کنیم.

در مسافت های نزدیک پیاده روی کرده و از اتومبیل شخصی استفاده نمی کنیم.

در مسیرهایی که می توانیم از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنیم.

سفیران ترافیک یار مدارس، نمایندگان پارک آموزش ترافیک هستند.

 

شهر قاصدک ها