slide.jpg
ghasedak9.jpg
6.jpg
trafficpark4-3.jpg
trafficpark4-1.jpg
slide2.jpg
1.jpg
trafficpark4-2.jpg
Untitled_Panorama4 copy.jpg
Prev Next

پیام از قاصدک ها

از 20 الی 31 شهرویر 1393 پیامک هایی از شهر قاصدک ها، بر روی تلفن همراه خود دریافت خواهید کرد. هر روز با این پیام ها شما را تا رسیدن به ساعت قرارمان با قاصدک ها همراهی می کنیم.

 

20 شهریور: خبری در راه است...    قاصدک ها می دانند ....

 

21 شهریور: قاصدک ها شهری می خواهند پاک، ایمن و با مردمانی مهربان و قانونمند.

 

22 شهریور: همه با هم شهری می سازیم برای پرواز امن قاصدک ها، شهری ایمن و با لبخند مردمانی مهربان.

 

23 شهریور: ایستگاه های استقبال از مهر در سطح منطقه4 برای اطلاع رسانی طرح همگانی شهر قاصدک ها.

 

24 شهریور: پدر و مادر گرامی شهر قاصدک ها را امروز برای کودکانمان بسازیم شاید فردا دیر باشد.

 

25 شهریور: مقام معظم رهبری:"عرصه فرهنگی، عرصه جهاد است." شهر قاصدک ها جهادی برای آینده کودکان.

 

26 شهریور: مهر در راه است، همه آماده شویم. "وظیفه مراقبت از کودکان به عهده بزرگترهاست."